Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

Reviderad 2018-05-25

Vi på Godslogistik i Sverige AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig. Denna information gäller endast för företaget Godslogistik i Sverige AB med de kontaktuppgifter, tjänster och produkter som Godslogistik erbjuder kund, underentreprenör, anställd av underentreprenör och egenanställd.

På vår webbplats (inklusive undersidor) tillförs av dig som användare olika uppgifter, exempelvis kontaktformulär eller skapande av användarkonton. Även vid leveranser med mottagarsignatur och eventuell begäran av ID handling, såväl som vid egen registrering av kunder, underentreprenörer och egenanställda. För samtliga av dessa uppgifter gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Hos Godslogistik i Sverige AB finns mer information om dina rättigheter samt behandling av information inom ramen för kreditupplysningsverksamheten.

Information enligt Dataskyddsförordningen - Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling

Rättslig grund för behandling

För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster hos Godslogistik i Sverige AB.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.

För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

För att utföra rättsliga åtaganden.

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Särskilt om den rättsliga grunden berättigat intresse

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen eller i direkt kontakt per telefon, SMS eller mejl. Vi behandlar även din information för att kunna identifiera dig vid köp och för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster, till exempel när du är behörig användare och loggar in och får åtkomst till våra tjänster.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas endast av Godslogistik i Sverige AB. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på godslogistik.se, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen och inramningar från samarbetspartners

På godslogistik.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Det kan även förekomma att våra samarbetspartners har så kallade inramningar (iframes eller annonstaggar) på webbplatsen som innebär att samarbetspartners kan samla in och behandla personuppgifter om dig via webbplatsen. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och inramningar och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser eller inramningar. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

Kontakta oss

Godslogistik i Sverige AB (556778-8053) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på godslogistik.se och hos Godslogistik i Sverige ABs kundregister och övriga register. Kontakta oss gärna på nedan postadress, via e-post eller telefon nedan.

Postadress: Fräsarvägen 7b, 142 50 Skogås
E-post: order@godslogistik.se
Telefon: 08-501 10 800

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på marko@godslogistik.se.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) på följande adress.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Godslogistik i Sverige AB, orgnr. 556778-8053 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.